Przemoc w rodzinie, a wspólne zamieszkiwanie

07.06.2022 | Sprawy cywilne
Od listopada 2020 r. obowiązują procedury, które mają na celu natychmiastową reakcję wobec sprawców przemocy domowej. Często zdarzało się, że osoba doznająca przemocy musiała w celu ochrony swojego życia i zdrowia uciekać z domu, w którym mieszkała ze sprawcą przemocy i dopiero czekać na drogę postępowania sądowego. Ustawą z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy
Dowiedz się więcej

Nierówne udziały w majątku wspólnym

07.05.2022 | Sprawy cywilne
Jak wynika z treści art. 43 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z ważnych powodów każdy z małżonków może domagać się ustalenia, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspónym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.
Dowiedz się więcej

Przyjęcie i odrzucenie spadku – co warto wiedzieć

11.06.2021 | Sprawy cywilne
Z chwilą otwarcia spadku, tj. w momencie śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek warunkowo. Od momentu, kiedy dowiedział się on, że należy do grona osób powołanych do spadku (na podstawie ustawy lub testamentu) ma określony czas na to na to, aby podjąć decyzję czy zechce nabyć prawa do spadku.
Dowiedz się więcej

Czym jest zachowek i jak się go wylicza, czym są długi spadkowe?

10.06.2021 | Sprawy cywilne
Zgodnie z treścią art. 991 § 1 k.c. zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).
Dowiedz się więcej

Stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego, a dobro dziecka.

22.01.2021 | Sprawy cywilne
Zgodnie z treścią artykułu 23 lit. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej orzeczenia odnoszącego się do odpowiedzialności rodzicielskiej nie uznaje się, jeżeli uznanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym Państwa Członkowskiego, w którym wystąpiono o uznanie, uwzględniając interes dziecka.
Dowiedz się więcej
Call Now Button