image

01

Sprawy cywilne

Choć na co dzień o tym nie myślimy, nasze życie prywatne, rodzinne czy społeczne regulowane jest przez prawo cywilne określające normy, jakimi należy się kierować. Jest to bardzo szeroki obszar obejmujący m.in. prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo pracy, prawo handlowe.

Dowiedz się więcej

02

Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje osobiste i majątkowe stosunki między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, m.in. związane z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych, adopcją, opieką bądź kuratelą, a także zakresem władzy rodzicielskiej.

Dowiedz się więcej
image left side
image right side

03

Sprawy spadkowe

W wielu przypadkach spadek równa się problem, a zawiłości prawa spadkowego nie ułatwiają sprawy. Poza rodzinnymi sporami i decyzją o dziedziczeniu, należy wziąć pod uwagę rozmaite formalności związane z rozliczaniem darowizny.

Świadczone przeze mnie wsparcie prawne dotyczy wszystkich powyższych aspektów, zaś adresowane jest zarówno do spadkobierców, jak i spadkodawców. Sprawy spadkowe obejmują dwa etapy: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku oraz postępowanie o dział spadku.

Dowiedz się więcej

fundamentum

iustitia civitatis

image enforcement matters

04

Postępowanie egzekucyjne

image enforcement matters 2

04

Postępowanie egzekucyjne

Sam korzystny wyrok w postępowaniu spadkowym czy rodzinnym nie zawsze gwarantuje łatwe uzyskanie roszczeń. Wówczas warto wszcząć postępowanie egzekucyjne, które ochroni interesy wierzyciela i umożliwia egzekucję swojego roszczenia. Aby tak się stało należy uzyskać tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny.

Sama egzekucja może odbywać się na wiele sposobów – egzekucja z ruchomości, egzekucja z nieruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, czasem środkiem przymusu jest wyegzekwowanie konkretnego zachowania.

Dowiedz się więcej

iustitia civitatis

fundamentum

05

Sprawy Karne

Oskarżeni o popełnienie przestępstwa w rozumieniu prawa karnego przekonani są często o tym, że to sytuacja bez wyjścia. Jednak kompetentny i profesjonalny adwokat dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu może zminimalizować konsekwencje popełnionego czynu.

Dowiedz się więcej
image sprawy karne

06

karne po wyroku

Praktyka pokazuje, że klienci w sprawach karnych, szczególnie ci, którzy przekonani są o własnej niewinności, często udają się po wsparcie do adwokata dopiero po wydaniu przez Sąd wyroku skazującego. Warto pamiętać, że od każdego wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje prawo do apelacji, która nie tylko zapobiega uprawomocnieniu się wyroku,

Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania

Adwokat Olsztyn

Masz pytanie? Zapoznaj się z działem FAQ. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się ze mną.

1. Czy będąc za granicą mogę uzyskać pomoc prawnika i ustanowić pełnomocnika?

Zdarzają się takie sytuacje, kiedy Klient nie jest w stanie stawić się osobiście w sądzie, aby złożyć zeznania lub wyjaśnienia, albo nie może osobiście zainicjować postępowania sądowego, ponieważ przebywa za granicą. W takim wypadku istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi z Kancelarii Adwokackiej do zastępstwa w sprawie, zaś w przypadku konieczności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z zeznań strony przebywającej za granicą – dowód taki przeprowadza się w ramach pomocy prawnej np. przez Konsulat RP właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta.

Nie każde postępowania wymaga osobistego udziału w nim strony. W takiej sytuacji pełnomocnik, działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, prowadzi postępowanie i informuje stronę o jego przebiegu.

2. Czy zlecając prowadzenie sprawy adwokatowi będę miał pewność, że na każdym z terminów rozpraw pełnomocnik będzie obecny?

Zdecydowanie tak. Udział w rozprawach jest równie ważną częścią prowadzenia sprawy co przygotowanie pisma procesowych kierowanych do sądu. Reguła jest to, że na każdym z terminów rozpraw adwokat będzie obecny. W przypadkach szczególnych – jak na przykład choroby czy kolizji terminów rozpraw (np. choroby, urlopu, kolizji rozpraw) możliwe jest, iż na konkretnej rozprawie stawi się pełnomocnik substytucyjny adwokata – inny adwokat, radca prawny lub aplikant. Zawsze jednak w takim przypadku jest to osoba obeznana ze sprawą.

3. Jakimi sprawami zajmuje się Kancelaria?

Kancelaria Adwokacka Katarzyny A. Krawczyńskiej zajmuje się prowadzeniem spraw cywilnych, rodzinnych (rozwody, alimenty, władza rodzicielska, ustalenia miejsca pobytu dziecka) spadkowych (postępowanie w sprawie o nabycia spadku, dział spadku, zachowek) pracowniczych, ale także sprawami karnymi, w tym sprawami dotyczącymi wypadków, kolizji drogowych, posiadaniem substancji odurzających, prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, sprawami o odroczenie wykonania kary, wyrażenie zgody na wykonywanie kary w systemie z dozoru elektronicznego.

4. Na czym polega praca adwokata przy prowadzeniu sprawy sądowej?

Do obowiązków adwokata będącego pełnomocnikiem strony w postępowaniu sądowym należy:

  • analizy sprawy i ustalenia z klientem strategii procesowej,
  • przygotowywania wszelkich pism składanych do sądu,
  • monitorowania na bieżąco toku postępowania sądowego i informowania Klienta o jego przebiegu i konieczności podjęcia dalszych działań w sprawie,
  • udziału osobistego lub przez pełnomocnika substytucyjnego w czynnościach procesowych,
  • zachowania tajemnicy adwokackiej,
  • dochowania należytej staranności przy przeprowadzeniu sprawy.
Call Now Button