Przemoc w rodzinie, a wspólne zamieszkiwanie

07.06.2022 | Sprawy cywilne
Od listopada 2020 r. obowiązują procedury, które mają na celu natychmiastową reakcję wobec sprawców przemocy domowej. Często zdarzało się, że osoba doznająca przemocy musiała w celu ochrony swojego życia i zdrowia uciekać z domu, w którym mieszkała ze sprawcą przemocy i dopiero czekać na drogę postępowania sądowego. Ustawą z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy
Dowiedz się więcej

Nierówne udziały w majątku wspólnym

07.05.2022 | Sprawy cywilne
Jak wynika z treści art. 43 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z ważnych powodów każdy z małżonków może domagać się ustalenia, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspónym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.
Dowiedz się więcej

Zakaz prowadzenia pojazdów i co dalej?

18.06.2021 | Karne po wyroku
Od pewnego czasu kierowcy, wobec których Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych mogą skorzystać z udogodnienia jakim jest tzw. blokada alkoholowa. Mimo, iż taka możliwość istnieje już od niespełna czterech lat (przepis wszedł w życie 20 marca 2015 r.), Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na bardzo niskie zainteresowanie jego stosowaniem.
Dowiedz się więcej

Czym jest władza rodzicielska?

16.06.2021 | Prawo rodzinne
Władza rodzicielska obejmuje szereg praw i obowiązków przysługujących rodzicom względem ich dzieci. Należy do niej opieka nad dzieckiem, reprezentowanie i zarządzanie majątkiem dziecka, podejmowanie decyzji w sprawach bieżących dotyczących dziecka. Władza rodzicielska nabywana jest przez oboje rodziców z chwilą jego przyjścia na świat, dlatego o istotnych sprawach rodzice mają obowiązek zawsze rozstrzygać wspólnie.
Dowiedz się więcej

Brak zgody jednego z rodziców na wyrobienie paszportu dziecku i co dalej?

15.06.2021 | Prawo rodzinne
Co do zasady wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego dziecka wymaga podpisu obojga rodziców. Możliwe jest złożenie wniosku przez tylko jednego z rodziców przy jednoczesnym okazaniu w urzędzie paszportowym pisemnej zgody drugiego z rodziców.
Dowiedz się więcej

Jak długo będę płacić alimenty na rzecz byłego małżonka?

14.06.2021 | Prawo rodzinne
Zasady ustalania długości okresu, na jaki przyznawane są alimenty mają bezpośredni związek z tym z czyjej winy doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego stron.
Dowiedz się więcej

Czy w trakcie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) mogę zmienić miejsce zamieszkania?

13.06.2021 | Karne po wyroku
Przepisy przewidują możliwość złożenia przez skazanego wniosku o zmianę miejsca wykonywania kary wykonywanej w systemie SDE. Sąd przychyli się do takiego wniosku jedynie w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych okolicznościami.
Dowiedz się więcej

Dozór elektroniczny – co warto wiedzieć?

12.06.2021 | Karne po wyroku
Odbywanie krótkoterminowej kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym jest możliwe w systemie dozoru elektronicznego. Pozwala on na odbywanie kary nie będąc odseparowanym od rodziny.
Dowiedz się więcej

Przyjęcie i odrzucenie spadku – co warto wiedzieć

11.06.2021 | Sprawy cywilne
Z chwilą otwarcia spadku, tj. w momencie śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek warunkowo. Od momentu, kiedy dowiedział się on, że należy do grona osób powołanych do spadku (na podstawie ustawy lub testamentu) ma określony czas na to na to, aby podjąć decyzję czy zechce nabyć prawa do spadku.
Dowiedz się więcej

Czym jest zachowek i jak się go wylicza, czym są długi spadkowe?

10.06.2021 | Sprawy cywilne
Zgodnie z treścią art. 991 § 1 k.c. zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).
Dowiedz się więcej
Call Now Button