Pozew o rozwód z zabezpieczeniem

Od chwili złożenia pozwu o rozwód do czasu wydania wyroku może minąć długi czas,  zatem warto, aby np. zapewnić dziecku pieniądze na utrzymanie albo umożliwienie jednemu z rodziców kontaktów z dzieckiem, złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów albo wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może zostać złożony w pozwie o rozwód, w każdym piśmie procesowym w trakcie postępowania sądowego, a nawet przed wniesieniem powództwa (jeżeli sąd przyzna zabezpieczanie przed wniesieniem pozwu, to wyznaczy termin na jego złożenie pod rygorem upadku zabezpieczania). W sprawach o rozwód strony zwykle wnoszą o zabezpieczenie alimentów na rzecz dziecka stron, zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem stron, zabezpieczenie w sprawach pieczy nad dzieckiem stron.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie (np. zabezpieczenie w sprawach kontaktów z dzieckiem, uchylenia lub ograniczenia uprzednio udzielonego zabezpieczenia), to powinna się ona odbyć się w terminie miesiąca od dnia wpływu wniosku do Sądu.

Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia jest samodzielnym tytułem wykonawczym i uprawnia ono do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Nawet wniesienie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu nie wstrzymuje wykonania zabezpieczenia do czasu jego rozpatrzenia.

Call Now Button