Pozew o rozwód bez orzekania o winie – zalety i wady

Sąd orzeka rozwód w wypadku gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, rozwód nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Dodatkowo rozwód nie jest dopuszczalny jeżeli winny rozkładu pożycia małżonek będzie go żądał (wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy drugi małżonek wyrazi zgodę, albo jeżeli odmowa tego małżonka byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).

Samo pojęcie winy nie jest ściśle określone należy jednak postrzegać je jako zachowanie, które może polegać na działaniu, jak i na zaniechaniu. Zawarcie małżeństwa wiąże się z tym, że na każdego z małżonków nałożone są określone obowiązki takie jak: wzajemna pomoc, wierność, zaspokajanie potrzeb rodziny.

Nawet jeśli podejmując decyzję o zakończeniu małżeństwa przez rozwód małżonkowie nie są zdecydowani co do formy rozwodu, to pomoc przy wyjaśnieniu najważniejszych kwestii prawnych czy próba podjęcia rozmowy z drugim małżonkiem mogą doprowadzić do wspólnej decyzji, aby przy rozwodzie sąd nie orzekał o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Rozwód bez orzekania o winie to wciąż najkorzystniejsza i najczęściej wybierana forma rozwodu dzięki której strony mogą uniknąć długotrwałego, ale przede wszystkim trudnego dla nich postępowania, analizowania przez Sąd szczegółów, często bardzo intymnych, z okresu ich wspólnego życia, powoływania i przesłuchiwania w toku postępowania świadków, w tym także, tych z ich najbliższej rodziny, którzy będą dowodzić tego, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron.

Rozwód bez orzekania o winie – korzyści:
– Szybkość postępowania
– Przy rozwodzie bez orzekania może on zostać orzeczony już na pierwszej rozprawie rozwodowej, która z reguły nie trwa dłużej niż 45 minut.

Uproszczone postępowanie dowodowe
W sprawie o rozwód Sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnego postępowanie dowodowego. Może poprzestać na wysłuchaniu rozwodzących się małżonków, a w przypadku kiedy mają oni dzieci dodatkowo wysłuchać zeznań jednego świadka.

Niższe koszty sądowe
Przy rozwodzie bez orzekania o winie koszty postępowania są niższe. Po orzeczeniu rozwodu nastąpi zwrot połowy opłaty od pozwu, tj. kwoty 300 zł.

Prawidłowe relacja z byłym małżonkiem po rozwodzie
Często zdarza się, że długotrwałe postępowanie dowodowe prowadzone w związku z wnioskami stron o ustalenie winy w rozkładzie pożycia dodatkowo skłóca małżonków. W przypadku, kiedy rozwodzący się mają dzieci, warto unikać konfliktów, aby nie przekładać osobistej niechęci na relacje współmałżonka z dziećmi. Przy rozwodzie bez orzekania o winie istnieje zatem większe prawdopodobieństwo na to, że po rozwodzie małżonkowie pozostaną w prawidłowych relacjach co ułatwi im w przyszłości podejmowanie decyzji w sprawach związanych z opieką nad wspólnymi dziećmi, kontaktami z dziećmi, alimentami, a także w sprawie podziału majątku wspólnego.

Rozwód bez orzekania o winie – konsekwencje
Orzeczenie o winie jednego z małżonków zasadniczo zmienia zakres obowiązku alimentacyjnego. Na małżonku wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego będzie ciążył rozszerzony obowiązek alimentacyjny.

W sytuacji, kiedy żaden z małżonków nie został uznanym za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, oboje byli małżonkowie mogą żądać od siebie nawzajem alimentów. Środki utrzymania mogą być przyznane jeżeli jeden z byłych małżonków znajduje się w niedostatku. Obowiązek ten co do zasady wygasa po 5 latach. W sytuacji kiedy jeden z małżonków jest wyłącznie winny, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może orzec obowiązek świadczenia na potrzeby niewinnego, nawet jeżeli nie znajduje się on w niedostatku. Małżonkowi, któremu została przypisana wina za rozpad pożycia małżeńskiego nie przysługują alimenty.

Call Now Button