Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska obejmuje szereg praw i obowiązków przysługujących rodzicom względem ich dzieci. Należy do niej opieka nad dzieckiem, reprezentowanie i zarządzanie majątkiem dziecka, podejmowanie decyzji w sprawach bieżących dotyczących dziecka. Władza rodzicielska nabywana jest przez oboje rodziców z chwilą jego przyjścia na świat, dlatego o istotnych sprawach rodzice mają obowiązek zawsze rozstrzygać wspólnie.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej – z jakich powodów?
Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego albo obojga rodziców. Do ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu. Wówczas możliwe jest powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenie jej drugiemu do m in. współdecydowania w kwestii leczenia, kształcenia. Drugą sytuacją, w której możliwe jest ograniczenie władzy rodzicielskiej, jest zagrożenie dobra dziecka. Ma to miejsce wówczas, gdy pojawią się przesłanki zagrożenia interesów osobistych lub majątkowych dziecka.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej
W szczególnych sytuacjach sąd może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej w drodze orzeczenia sądowego. Może się to zdarzyć w sytuacji, kiedy rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka, bądź też nie może tej władzy wykonywać z powodu trwalej przeszkody.

Call Now Button