Brak zgody jednego z rodziców na wyrobienie paszportu dziecku i co dalej?

Co do zasady wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego dziecka wymaga podpisu obojga rodziców. Możliwe jest złożenie wniosku przez tylko jednego z rodziców przy jednoczesnym okazaniu w urzędzie paszportowym pisemnej zgody drugiego z rodziców. Podpis drugiego rodzica pod taką zgodą powinien być poświadczony przez notariusza bądź organ paszportowy. Jeśli oboje rodzice są co do tego zgodni to podpisują stosowny wniosek paszportowy. Problem powstaje wówczas, gdy drugi rodzic nie wyraża zgody na wyrobienie dziecku paszportu lub też, gdy nie ma z nim kontaktu.

W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica nie będzie w ogóle potrzebna?

Co do zasady organ paszportowy wyda paszport bez zgody drugiego rodzica tylko w sytuacji, gdy drugi rodzic nie żyje lub wówczas, gdy na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona (w tym wypadku nie zawsze – o tym w osobnym wpisie!). W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu. Zdarza się, że rodzic, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie zgadza się na wyrobienie paszportu dziecku, a zgoda na wyrobienie paszportu i zgoda na wyjazd dziecka poza granicę Polski to tzw. “istotne sprawy dotycząca dziecka”. O nich, na wniosek jednego z rodziców, orzeka sąd.

Call Now Button