Alimenty na dziecko – wszystko co powinieneś wiedzieć

Wysokość alimentów na dziecko – usprawiedliwione potrzeby uprawnionego

Wysokość alimentów na rzecz dziecka zależy między innymi od jego usprawiedliwionych potrzeb. Sąd oceniając, które potrzeby uprawnionego są usprawiedliwione bierze pod uwagę wiek dziecka, miejsce jego pobytu, jego środowisko, stan zdrowia oraz inne szczególne uwarunkowania. Większe będą usprawiedliwione potrzeby dziecka przewlekle chorego, wymagającego stałego leczenia. Alimenty powinny zostać przyznane na takim poziomie, aby stopa życia dziecka była równa stopie życia rodziców.

Wysokość alimentów na dziecko – możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego

Wysokość alimentów zależy także od możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica. Sąd będzie przy tym brał pod uwagę nie tylko rzeczywistą sytuację rodzica zobowiązanego do alimentacji, ale to, jakimi środkami finansowymi dysponowałby on, gdyby należycie wykorzystał istniejące możliwości uzyskiwania dochodu. Oceniając możliwości finansowe rodziców, sąd uwzględnia też obciążenia zobowiązanych do alimentacji.

Wysokość alimentów na dziecko

Obowiązek dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania obciąża oboje rodziców, przy czym obowiązek alimentacyjny wobec dziecka może być też realizowany przez osobiste starania o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego.

Alimenty za jaki okres można się ich domagać?

Co do zasady sąd zasądza alimenty od chwili wniesienia pozwu są to bowiem świadczenia, które uprawniony do alimentacji przeznacza na zaspokojenie swoich bieżących potrzeb. W konsekwencji, obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania może powstać jedynie wówczas, gdy istnieją potrzeby. Gdy zniknie potrzeba, „znika” też obowiązek alimentacyjny. Tak więc obowiązek alimentacyjny wygaśnie, np. gdy uprawniony do otrzymywania środków utrzymania lub wychowania umrze. Warto zaznaczyć, że dopuszczalne jest dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za okres poprzedzający wytoczenie powództwa istnieją bowiem sytuacje, kiedy potrzeby powstałe przed wniesieniem pozwu o alimenty nie zostały zaspokojone. W opisanej sytuacji żądanie alimentów będzie nadal aktualne, bo potrzeby uprawnionego, mimo że powstałe przed wystąpieniem do sądu z powództwem o alimenty, nadal istnieją.

Jak ustalić wysokość alimentów

Ustalając wysokość alimentów warto podzielić wszystkie koszty utrzymania dziecka na kategorie:

 1. wyżywienie (wyżywienie w domu, obiady w szkole,obiady w przedszkolu, zakupy);
 2. Szkoła
  – zakup podręczników,
  – zajęcia pozalekcyjne,
  – zakupy sprzętów edukacyjnych,
  – korepetycje,
 1. Odzież
 2. Kosmetyki, lekarstwa
 3. Opłaty mieszkaniowe, rachunek telefoniczny
 4. Opieka lekarska.
 5. Rozrywka, hobby, realizacja potrzeb dziecka

Wymienione kategorie odnoszą się do uzasadnionych potrzeb dziecka. Warto do pozwu dołączyć przykładowe rachunki, dotyczące kosztów utrzymania dziecka, dokumentujące wysokość poniesionych wydatków. W pozwie powinnyśmy określić nasz miesięczny dochód oraz dochód osoby, od której żądamy alimentów na rzecz dziecka.

Kto od kogo może domagać się alimentów – krewni

Zgodnie z przepisami, obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych.

Kto od kogo może domagać się alimentów – inne osoby

Obowiązek alimentacyjny ciąży wzajemnie na małżonkach oraz na byłych małżonkach.

Niekiedy obowiązek alimentacyjny może powstać też między powinowatymi, ale jedynie w relacji macocha/ojczym – pasierbica/pasierb.

Ponadto, mężczyzna niebędący mężem matki swojego dziecka może zostać zobowiązany w zakresie wyznaczonym przez przepisy do partycypowania w wydatkach i kosztach związanych z ciążą, porodem i utrzymaniem matki w określonym okresie po porodzie.

Dodatkowo, na mężczyznę, którego ojcostwo zostało uwiarygodnione, może zostać nałożony obowiązek wyłożenia odpowiedniej sumy na utrzymanie swojego domniemanego dziecka przez trzy miesiące od porodu i jego matki przez trzy miesiące w okresie porodu (i to jeszcze przed urodzeniem się dziecka).

Obowiązki alimentacyjne powstają także na skutek adopcji (która imituje pokrewieństwo), przy czym krąg osób zobowiązanych i uprawnionych do dostarczania środków utrzymania i wychowania będzie zależał od rodzaju przysposobienia. Ciężar dostarczania alimentów może zostać utrzymany także po rozwiązaniu adopcji.

Kto od kogo może domagać się alimentów  – przesłanki

Uprawniony może otrzymać alimenty tylko, jeżeli zachodzą warunki określone w przepisach, np. co do zasady, jedynie osoba znajdująca się w niedostatku może żądać pomocy od innych. Czasem też zobowiązany będzie mógł się uchylić od obowiązku dostarczania środków utrzymania i wychowania – np. jeżeli dostarczanie alimentów wiązałoby się dla niego z nadmiernym uszczerbkiem. Ponadto, uprawniony nie może swobodnie wybrać sobie osoby, od której będzie żądał alimentów – obowiązuje bowiem w tym zakresie ustalona kolejność, np. obowiązek dostarczania środków utrzymania przez byłego małżonka wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych uprawnionego.

Alimenty od dziadków

Obowiązek utrzymania dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielne, spoczywa przede wszystkich na rodzicach.

W sytuacji, w której jeden z rodziców nie jest w stanie spełnić swojego obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, obowiązek ten przechodzi w całości na drugiego rodzica. Gdy nie jest możliwe zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka także przez drugiego z rodziców, można żądać alimentów od dziadków. Dziadkowie mogą zostać zobowiązani do dostarczania wnukowi alimentów w granicach potrzeb, których nie mogą zaspokoić rodzice, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich możliwości zarobkowych i majątkowych.

Zmiana wysokości alimentów – konieczna zmiana stosunków

Zmiana alimentów ustalonych w orzeczeniu sądowym lub umowie jest możliwa w razie zmiany stosunków. „Zmiana stosunków” jest określeniem bardzo ogólnym, obejmującym swoim zakresem różnorodne stany faktyczne takie, jak na przykład (uzyskanie podwyżki wynagrodzenia przez uprawnionego,otrzymanie przez uprawnionego spadku lub darowizny, zmniejszenie się potrzeb uprawnionego wskutek polepszenia się stanu jego zdrowia, zwiększenie się potrzeb dziecka związane z wiekiem, zyskanie przez dziecko możliwości samodzielnego utrzymania się, zmniejszenie się możliwości zarobkowych z powodu utraty pracy, na skutek ciężkiej choroby, wzrost dochodów zobowiązanego).

Alimenty przedawnienie

Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem trzech lat.

Call Now Button