Dozór elektroniczny – co warto wiedzieć?

Odbywanie krótkoterminowej kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym jest możliwe w systemie dozoru elektronicznego. Pozwala on na odbywanie kary nie będąc odseparowanym od rodziny. Wówczas skazany nadal ma kontakt ze światem zewnętrznym i nie jest zmuszony rezygnować z dotychczasowej pracy czy nauki. Nie musi także rezygnować z zajęć dodatkowych, a plan odbywania kary może zostać ustalony indywidualnie.
Jakie warunki należy spełnić?
Wykonywanie kary pozbawienia wolności jest możliwe jedynie przez skazanego wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku i 6 miesięcy (przy czym nie może być on skazany w warunkach recydywy wielokrotnej).

Ponadto wtedy, jeśli:

  1. jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
  2. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  3. jeżeli skazany zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami pełnoletnimi, warunkiem rozpoczęcia dozoru jest uprzednia pisemna zgoda tych osób złożona do sądu;
  4. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek dotyczący udzielenia zezwolenia na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego należy złożyć pisemnie do Sądu Okręgowego, Wydziału Penitencjarnego, w którego okręgu znajduje się miejsce stałego pobytu skazanego.
We wniosku należy wskazać sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji, sygnaturę akt sprawy tego sądu, a także uzasadnić okoliczności przemawiające za zastosowaniem tego środka.
W praktyce najtrudniej jest właściwie uargumentować powody, dla których zastosowanie dozoru będzie wystarczające dla osiągnięcia celów kary.
Do pisma kierowanego do sądu należy dołączyć udzieloną zgodę osoby bądź osób pełnoletnich, które mieszkają ze skazanym.

Call Now Button